Všeobecné obchodné podmienky 
 
 I. Úvodné ustanovenia 
 
 1. Ing. Gabriela Tribulová so sídlom Klátovská 45, Nižný Klátov, 044 12, IČ: 54933099 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky. 
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. 
 3. VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb. 
 4. Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. 5. Zaplatením ceny za objednanú Službu Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk).
 
  II. Definícia pojmov 
 
 1. Cena – hodnota Služby, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti faktúry. 
 2. Doručovanie – Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (gabrielatribulova@jemnoporod.sk) a e- mailu Objednávateľa, uvedeného v Prihláške. 
 3. Objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí Služby. 
 4. Oddeliteľnosť - neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia. 
 5. Poskytovateľ – Ing. Gabriela Tribulová.
  6. Prihláška – za riadne a úplne vyplnenú sa považuje Prihláška obsahujúca informácie o Objednávateľovi, označenie objednávaných Služieb ponúkaných Poskytovateľom a prípadne informácia o Užívateľovi Služby. Prihláška predstavuje záväzný prejav vôle Objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s Poskytovateľom prostredníctvom uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“). Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy (stlačením tlačidla „odoslať“ na webovej stránke Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk), prípadne zaslaním Prihlášky e-mailom na: gabrielatribulova@jemnoporod.sk, prípadne doručením Prihlášky Poskytovateľovi v listinnej podobe mu vzniká povinnosť úhrady objednaných Služieb. 
 7. Služba - všetky produkty zverejnené na stránkach www.jemnoporod.sk 
 8. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
 9. Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Služby dodané Poskytovateľom, t.j. napríklad osobne sa zúčastní kurzu, ktorý na základe Zmluvy objednal Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, vyplývajúce zo Zmluvy, najmä zásady účasti na objednanej Službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej Služby. 
 10. Vzťah Zmluvy a VOP - v prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak. 
 11. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) vzniká riadnym a úplným vyplnením objednávkového formulára (ďalej len „Prihláška“ alebo „Objednávka“) Objednávateľom a potvrdením jeho odoslania stlačením tlačidla „odoslať“ na webovej stránke Poskytovateľa (www.jenoporod.sk), prípadne zaslaním Prihlášky e-mailom na: gabrielatribulova@jemnoporod.sk prípadne doručením Prihlášky Poskytovateľovi v listinnej podobe. 
 
 III. Predmet plnenia 
 
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať on-line formou celistvý kurz Jemnopôrod, ktorý obsahuje lekcie pre tehotné ženy : vzdelávacieho charakteru, lekcie s cvičením pre tehotné, relaxačné audio-nahrávky a pravidelné živé on-line stretnutia 2. Poskytovaný kurz: Jemnopôrod 
 
 IV. Zakúpenie Služby 
 
 1. Kurz je možné zakúpiť iba ako celok. 
 2. Po doručení Prihlášky zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená faktúra na celú cenu kurzu, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Prihláške. 
 3. Po úhrade faktúry vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi daňový doklad – potvrdenie o prijatí platby a po dodaní služby vystaví Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení riadny daňový doklad - faktúru za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady – faktúry zasiela Poskytovateľ služieb Objednávateľovi elektronicky na adresu uvedenú Objednávateľom v Prihláške, s čím Objednávateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov v zmysle platobných inštrukcií uvedených vo faktúre na účet Poskytovateľa. 
 
 V. Zmluva uzavretá na diaľku
   1. Kúpna zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa ako Zmluva o kúpe Služby sa pokladá za uzavretú medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v jednej z nasledovných foriem: a) výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, najmä prostredníctvom webového portálu Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk) alebo e-mailom na: gabrielatribulova@jemnoporod-sk a na základe Objednávateľom riadne a v stanovenom rozsahu vyplnenej záväznej Prihlášky vo forme elektronického formulára. Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu Služby prevodným príkazom.
 
   VI. Práva a povinnosti zmluvných strán
   1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednaného kurzu, ako i oboznamovať Objednávateľa so zmenami súvisiacimi s kurzom. 
 2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške. 
 3. Ak Objednávateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.
  4. Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že: a) počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom; b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby (kurzu). 
 5. Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 6. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v Prihláške pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi. 
 7. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní Služby pre viacerých Užívateľov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v Prihláške. 
 8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi celú Cenu za objednané Služby vopred formou úhrady faktúry. 
 
 VII. Zmena poskytovania Služieb 
 
 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, lektora podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 
 2. Pri zrušení kurzu zo strany Poskytovateľa má Objednávateľ právo voľby, či od Zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby. 
 
 VIII. Reklamácia 
 
 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou zmluvou.
   2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Objednávateľovi. 
 3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť Reklamáciu: a) na kvalitu poskytovanej Služby; b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa; 
 4. Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 kalendárnych dní, inak právo na Reklamáciu zaniká. Poskytovateľ preferuje osobné uplatnenie Reklamácie Objednávateľom, resp. Užívateľom a to bezprostredne po vzniku jej dôvodu.
  5. Reklamáciu môže Objednávateľ uplatniť: osobne v sídle Poskytovateľa alebo e-mailom na adrese: gabrielatribulova@jemnoporod.sk.
  6. Reklamácia musí obsahovať: identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa (adresu bydliska, príp. sídlo, telefónne číslo, e-mail). Objednávateľ presne označí a popíše vadu Služby ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. Objednávateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vyrozumenia o vybavení Reklamácie (osobne, e-mailom), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade Reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Objednávateľ uviesť aj dátum vystavenia faktúry, ktorej sa Reklamácia týka.
  7. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Objednávateľom v ním uplatnenej Reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu.
  8. Uplatnenie Reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Objednávateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti. 
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili: a. okolnosti vylučujúce zodpovednosť; b. vedomé alebo nevedomé nerešpektovanie doporučení a podmienok využívania Služby stanovených Poskytovateľom zo strany Objednávateľa, resp. Užívateľa; c. nedbanlivostné konanie Objednávateľa, resp. Užívateľa; alebo d. ak Objednávateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu Služby alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil; 
 10. Za deň začatia reklamačného konania za Službu sa považuje deň, keď Objednávateľ uplatnil Reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná Reklamácia bola preukázateľne doručená Poskytovateľovi. V prípade, ak uplatnená Reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Objednávateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú. 
 11. Pri osobnom uplatnení Reklamácie Poskytovateľ vykoná všetky kroky na okamžité vybavenie Reklamácie. Ak nie je možné Reklamáciu vybaviť okamžite, vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) Reklamácie.
  12. Pri uplatnení Reklamácie prostredníctvom e-mailu zašle Poskytovateľ Objednávateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 13. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú Reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia. 
 14. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie uvedenej má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. 
 15. O vybavení Reklamácie vydá Poskytovateľ Objednávateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení Reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z Reklamácie vyplýva. 16. O vybavení Reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Objednávateľa. 
 17. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o Reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie. 
 18. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. 
 19. Ak sa na Službe objavia neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. Pri vybavovaní Reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Poskytovateľa. 
 20. V prípade, že sa šetrením nepreukáže deklarovaná vada Služby, Poskytovateľ ukončí reklamačný proces odôvodneným zamietnutím Reklamácie. 21. V prípade uznania Reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ Objednávateľovi sumu vo výške oprávnene reklamovaného rozdielu ceny vráti do 3 pracovných dní od ukončenia reklamačného procesu.
 22. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty
 
   IX. Ochrana osobných údajov
 
 1. Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018, časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022.
  2. Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „Osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje. 
 3. Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk).
 
   X. Riešenie sporov 
 
 1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil. 
 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.. 
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Poskytovateľ aj Objednávateľ uzatvorením Zmluvy akceptujú vôľu riešiť prípadné vzájomné spory ohľadom uzatvorenej Zmluvy prednostne dohodou.
 
   XI. Osobitné dojednanie 
 1. Kurzov sa môže zúčastniť len Objednávateľ (vrátane Užívateľov, ktorých prihlási Objednávateľ), ktorý dovŕšil vek 18 (osemnásť) rokov. 
 
 XII. Záverečné ustanovenia 
 
 1. Zmluva a VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. 2. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.jemnoporod.sk). 
 
 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2023